Telefon: 33 49 80 801, Komórka: 600 114 350,
Regulamin
Regulamin Szkoleń i Kursów Pilotów Wycieczek:
ORGANIZATOR
1. Organizatorem szkolenia jest firma: WADi.fhu Artur PISZCZEK z siedzibą: ul. Kowalska 61 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Ewidencji Dzialalności Gospodrczej pod numerem 4800 prowadzonego przez Burmistrza miasta Lubliniec, NIP 628-194-02-92. zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.

SZKOLENIA I KURSY
1. Organizator realizuje szkolenia i kursy w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń i kursów dostępnej pod adresem SzkolaPilotow.wadi.pl oraz Kursy.wadi.pl
2. Oferta szkoleniowa i kursowa zawiera między innymi wysokość wynagrodzenia Organizatora, przedmiot, program, termin oraz miejsce szkolenia i/lub kursu.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez uczestnika zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem SzkolaPilotow.wadi.pl oraz kursy.wadi.pl nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu.
2. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza na stronie Organizatora oraz akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w regulaminie szkolenia.
3. W formularzu zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować, czy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] tzn. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

CENY SZKOLEN I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodne z ofertą danego szkolenia.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu osób, które nie są konsumentami jest dokonanie płatności całości wynagrodzenia w terminie 3 dni od terminu wysłania faktury pro forma za pośrednictwem faksu bądź na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu. W przypadku, gdy okres pomiędzy zgłoszeniem uczestnictwa, a planowanym terminem szkolenia jest krótszy niż 7 dni, warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uregulowanie Organizatorowi całości wynagrodzenia najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia. Zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów.
5. Płatność za szkolenie osób, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U.1964.16.93 ze zm.] odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz wystawionej po zakończeniu szkoleniu lub w trakcie trwania szkolenia faktury VAT.
6. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub doręczona podczas szkolenia. Płatność za szkolenie na podstawie faktury VAT powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
7. Organizator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty na podstawie faktury pro forma, która zostanie doręczona Uczestnikowi za pośrednictwem faksu bądź na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
8. Dokonując zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować Organizatorowi wybraną formę płatności.
9. Przy wyborze przedpłaty, płatność całości wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie 3 dni od terminu wysłania faktury pro forma za pośrednictwem faksu bądź na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
10. Podstawą wystawienia faktury VAT w przypadku osób niebędących konsumentami, oraz konsumentów, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu przedpłatę jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatora w fakturze pro forma.
11. Uczestnik, będący konsumentem, który nie wybiera formy przedpłaty niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 (trzech) dni od zawiadomienia go przez Organizatora za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej o szczegółach zamówienia, powinien potwierdzić zamówienie w ten sam sposób. Brak potwierdzenia poczytywany jest jako odstąpienie od umowy.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości.
3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki w wysokości 30% wpłaconej kwoty Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.
4. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.) Konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni bez podania przyczyn, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy powinno być przesłane Organizatorowi w formie listu poleconego, faksu lub pocztą elektroniczną.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
6. Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów wskazanych w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Zamawiającego, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.
W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik odstępując od umowy powinien wskazać numer rachunku bankowego na który nastąpi zwrot wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami, ewentualnie wskazać inny sposób jego zwrotu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

REKLAMACJE
1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU
1. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://szkolapilotow.wadi.pl oraz https://kursy.wadi.pl .
2. Zmiana warunków sprzedaży oferowany usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowany usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05 stycznia 2015 r.

Koniec
 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kursy i szkolenia Pilota wycieczek (i nie tylko): Kursy@wadi.pl 
Wynajem, zlecenie dla Pilota Wycieczek: Pilot-wycieczek@wadi.pl
Telefon: 33 49 80 801 Komórka: 600 114 350 GG: Pilot.wadi Skype: Pilot.wadi

Statystyka Pilot-wycieczek.wadi.pl

Wynajem Profesjonalnego Pilota Wycieczek - to gwarancja udanej wycieczki.

Kursy i Szkolenia Pilotów wycieczek, Szkolenia Turystyczne, Szkolenia dla Pracowników Turystyki.

Korzystanie z serwisu Pilot-wycieczek.wadi.pl oraz Kursy.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Pilot-wycieczek.wadi.pl oraz Kursy.wadi.pl 
Opublikowane na stronach Pilot-wycieczek.wadi.pl oraz Kursy.wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Piloci-wycieczek.wadi.pl - Wynajmujemy profesjonalnych Pilotów Wycieczek, Organizujemy Szkolenia i Kurs dla Pilotów Wycieczek, zapisz się na nasz kurs Pilotów Wycieczek i zdobądź nowe ciekawe uprawnienia zawodowe. Mamy zajęcia w małych grupach, instruktorami są doświadczeni Piloci Wycieczek. Podczas naszego kursu Pilotów Wycieczek przerabiane są realne sytuacje i zdarzenia na wycieczkach. Realne szkolenie, ciekawe wykłady, cenne rady – zostań profesjonalnym Pilotem Wycieczek. Korzystaj z naszych szkoleń i kursów doskonalących.

Ty też możesz zostać Profesjonalnym Pilotem Wycieczek, ku zadowoleniu Turystów i Touropertaorów. Dobry profesjonalny Pilot Wycieczek to gwarancja udanej wycieczki. Bądź profesjonalistą, rzetelnym i dokładnym w pracy Pilota Wycieczek - to jakość, duża ilość zleceń i dobre wynagrodzenie.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 23 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 20,33 23 25,01
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 23 19,68